Navigate to the Regina Naturals LLC homepage

iTorus2 Vortex Coil PEMF 6′ Scalar Wave Field Generator 

Silent, portable and powerful; the iTorus 2 offers quantum energy healing with real-time EMF protection for youl! Comes with a Ultra Hi-Def MP8 Player Pre-Loaded with 13 Biophotonic Therapeutic Frequencies installed for you to choose. Perfect for self-care at home and also a great practitioner tool.

Our cutting-edge VPEMF therapy devices come from decades of development of the Nicola Tesla (Bifilar) Coil to produce pulsing square-waves, then furthered yet for interstellar travel health by NASA to keep astronauts fit in zero gravity. This technology is perfected even further yet by Jason Stiles of iPyramids. He ntroduced the additional power of genuine orgone ion amplification producing a fully counterbalanced quantum Vortex field to this technology that entrains the body’s bioelectrical field into what is known as anionic quantum coherence. That has been proven in independent cases to reverse time in the human DNA that allows it to revert back to its original genetic signature prior to the trauma.

Each one is fitted with an auxiliary headphone input so you can plug directly from the included MP8 player running preloaded frequencies, or using your phone or computer by running the same biophotonic audio files to activate our therapeutic vortex shield.

                                                 


14 Therapeutic Frequencies Include:

LIGHT BODY CHAKRAS PEMF 35 MINS

432Hz (“A”) Crown Chakra 5 Mins

456Hz (“B”) Root Chakra 5 Mins

512Hz (C) Heart Chakra 5 Mins

576Hz (“D”) 3rd Eye (Pineal Gland) Chakra 5 Mins

606Hz (“E”) Sacral Chakra 5 Mins

729Hz (“F#”) Solar Plexus Chakra 5 Mins

768Hz (“G”) Throat Chakra 5 Mins

EARTH BASED PEMF 165 MINS

2Hz Nervous System Support, reduce pain / Delta Wave 15 Mins

4.5Hz Respiratory Support / Delta Wave 15 Mins

7.83Hz Bones Support / Theta Wave 15 Mins

10Hz Ligaments Support / Alpha Wave 15 Mins

20.8Hz Circulatory System Support / Beta Wave 15 Mins

Audible Recording of the Sun As Taken By NASA 1 Hr

Binaural Beat of Tara Earth (Schumann Resonance) 30 Mins

NOTE: Warning. This device can affect the function of medical pacemakers. Do not use near any pacemaker or similar devices.

The mineralized iTorus’s are custom made with crushed stone blended in a plant based ecopoxy resin then wrapped in a Vortex Based Mathematical coil. Inside is Atlantis Stone features a combination of Larimar, Purple Amethyst and Auralite 23.

Hand-spiraled coil made from 24-strand copper wire has two channels creating clockwise and counterclockwise magnetic spin. These coils produce a spinning magnetic field measurable out to 4 ft diameter when powered by the smart phone creating a bioactive coherent field, a rejuvenation field, a field effect to enhance life. Use the iTorus like a Pulsed ElectroMagnetic Field (PEMF) Therapy device and charge up the human body for optimal performance and rejuvenation.

PEMF therapy has 60+ years of clinical success in relieving pain at the source by pulsing electromagnetic waves at precise frequencies, speeding the body’s recovery   at a cellular level.

PEMF therapy was approved by the FDA in 1979 specifically for the healing of nonunion fractures, which came after a Columbia University study that was encouraged by NASA, and has recently gained attention in the U.S. The value of pulsed electromagnetic field therapy has been shown to cover a wide range of conditions, with well documented trials carried out by hospitals, rheumatologists, physiotherapists, and neurologists.

The iTorus is a Vortex Pulsing Electromagnetic Field Therapy tool you can apply to your injuries or any place on your body that needs healing. 

Learn more about PEMF - Pulsed Electromagnetic Field therapy.

https://youtu.be/LKOli-nNALM

               https://youtu.be/LKOli-nNALM

*all information in this article is source: www.iPyramids.com

PL

 Generator pola fal skalarnych iTorus2 Vortex Coil PEMF

Przy stoliku można skorzystać z terapii Generatora pola fal skalarnych iTorus2 Vortex Coil PEMF o zasięgu 6', który posiada do wyboru 13 Bio-fotonicznych częstotliwości terapeutycznych. Cichy iTorus 2 oferuje kwantową uzdrawiającą energię i ochroną EMF, 5G w czasie rzeczywistym. Jest to oryginalne połączenie technologii orgonitu ze spiralą teslowską. 

Najnowocześniejsze urządzenie do terapii VPEMF pochodzi z dziesięcioletniego rozwoju technologii spirali Nicola Tesla (Bifilar), aby wytwarzać pulsujące fale kwadratowe. Ta technologia była następnie rozwijana i wykorzystywana dla zdrowia astronautów w podróżach międzygwiezdnych przez NASA. Pozwalała utrzymać astronautów w stanie zerowej grawitacji oraz uzupełniała naturalne wibracje ziemi, zwane Shumana czy PEMF. To urzadzenie jest udoskonaloną jeszcze  bardziej wersją przez Jasona Stilesa z iPyramids. Wprowadził on dodatkową moc prawdziwej amplifikacji jonów orgonowych, wytwarzając w pełni zrównoważone kwantowe pole wiru do tej technologii, która oddziałuje z bioelektrycznym polem organizmu do tzw. anionowej koherencji kwantowej. Ta koherencja została udowodniona w niezależnych przypadkach w celu odwrócenia czasu w ludzkim DNA, co pozwala mu powrócić do oryginalnego stanu genetycznego przed urazem.

iTorus 2 który posiada MP8 player z naładowanymi 14  biofotoniczne pliki audio, z terapeutycznymi częstotliwościami aby aktywować Vortex do działania. 

              14 Częstotliwości Terapeutycznych Obejmują:

 CZAKRY CIAŁA PEMF 35 MIN

432hz ("A") czakra korony 5 min

456hz ("B") Czakra korzenia 5 min

512hz (C) czakra serca 5 min

576hz ("D") czakra trzeciego oka (szyszynki) 5 min

606hz ("E") czakra sakralna 5 min

729hz ("F#") Czakra splotu słonecznego 5 min

768hz ("G") czakra gardła 5 min

PEMF OPARTY NA WIBRACJACH ZIEMI 165 MIN wspomagajacy:

2Hz System nerwowy, uśmierzanie bólu / Delta Wave 15min

4,5 Hz Oddychanie i płuca / Fala Delta 15 Min

7.83 Hz Kostny System / Theta Wave 15 Min

10Hz Wsparcie Więzadeł, uśmierzanie bólu i redukowanie        opuchlizny / Fala Alfa 15 min

20,8 Hz Wspomaganie Układu Krążenia, odnowa funkcji mózgu/ Fala Beta 15 Min

Słyszalne nagranie słońca wykonane przez NASA 1 godz.

Binaural Beat of Tara Earth (Schumann Resonance) 30 min

Uwaga: To urządzenie może wpływać na funkcję medycznych rozruszników serca. Nie używać w pobliżu rozrusznika serca lub podobnych urządzeń.

iTorus był wykonany na zamówienie z kruszonego kamienia zanurzonego w roślinnej żywicy eko epoksydowej a następnie owinięty w matematyczną spiralę opartą na strukturze torusa. W żywicy jest Atlantis Stone, jest to połączenie Larimaru, fioletowego ametystu i Auralitu 23. Spirala zrobiona z 24 drutów miedzianych,ma dwa kanały tworzące skręt magnetyczny zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Spirala ta wytwarza wirujące pole magnetyczne mierzalne do średnicy 4 stóp  - 6in, gdy jest zasilana przez MP8 lub telefon, tworząc bioaktywne korzystne pole koherentne, o szerokim zastosowaniu, jest to pole odmładzające i zwiększają długość życia. Przy terapii iTorus-em w ludzkim ciele są niwelowane szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne EMF i promieniowanie 5G oraz jest ładowane pozytywną pulsującą - wibracją PEMF co pozwala uzyskać optymalną wydajność i odmłodzenie.

Terapia PEMF ma ponad 60 lat klinicznego sukcesu w łagodzeniu bólu u źródła poprzez pulsowanie fal elektromagnetycznych na precyzyjnych częstotliwościach, przyspieszając regenerację organizmu na poziomie komórkowym.

Terapia PEMF została zatwierdzona przez FDA w 1979 roku specjalnie do leczenia złamań bezunionowych, co nastąpiło po badaniu Columbia University, które zostało zachęcone przez NASA. Ostatnio ta technologia zwróciło uwagę w Stanach Zjednoczonych i uznano wartość pulsacyjnej terapii polem elektromagnetycznym, która obejmuje szeroki zakres zastosowania z dobrze udokumentowanymi badaniami przeprowadzonymi przez szpitale, reumatologów, fizjoterapeutów i neurologów.

Dowiedz się więcej o PEMF - Pulsed Electro Magnetic field therapy.

https://youtu.be/LKOli-nNALM

*wszystkie informacje są przetłumaczone ze strony  www.iPyramids.com